international transport and forwarding "CETRANS"

 • Providing Logistics Services
  We provides always our best services for our clients and always
  try to achieve our client's trust and satisfaction.
 • Providing Logistic Services
  We provides always our best services for our clients and always
  try to achieve our client's trust and satisfaction.
 • We Provide Solutions
  Logistic Services
  We provides always our best services for our clients and always
  try to achieve our client's trust and satisfaction.
 • - Providing Services Since 1970 -
  We Provide Solutions

ИСТОРИЈА

Фирмата Цетранс - Скопје е во целосна приватна сопственост, а израсна од Цетра - Загреб претстсвништво Скопје каде работе основачите и сопствениците на Цетранс - Скопје.Цетранс е формирана 1993 год.Во облик и во овој став,а основна дејност на фирмата е обавување меѓународен транспорт и посредување во меѓународен транспорт.Фирмата поседува и сопствен деловен простор кој се наоѓа на адреса бул, Асном 106, лок. 2 - Скопје.Во моментот има 17 вработени во редовен работен однос од кои 4 извршители за комерцијални работи, еден вработен за сметководствени работи и 6 возачи.Фирмата иако работи во тешко опкружување усшно работи и очекуваме зголемување на возниот парк,како и зголемување на обемот на посредничко работење.



УСЛУГИ

магацински простори за складирање во Словенија

Пратките кои пристигнуваат од Европа ги складираме во наши магацини во Словенија пред да се транспортираат во Македонија

меѓународен транспорт

Долгогодишно искуство и посветени професионалци за вас.

шпедиција

Збирни ланчани пратки од и до Македонија,брзо квалитетно сигурно

Осугурани приколки против кражба

Поради превоз на високо акцизна стока сите наши возила и приколки се со 24 часовен софтверски мониторинг и сензорски опремени против кражби низ цела Европа